Biz · Travel

บีบเว็บจองโรงแรมออนไลน์ (Online Travel Agent) สูบเงินโรงแรม-ท่องเที่ยวไทยปีละ 3 แสนล้าน

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ นัดหารือเว็บจองโรงแรมออนไลน์ หรือ Online Travel Agency ช่วยผู้ประกอบการโรงแรมไทยที่ต้องแบกภาระภาษี คาด 2561 มีจำนวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไทย 38 ล้านคน รายได้การท่องเที่ยวประเทศไทยจะไม่ต่ำกว่า 4 ล้านล้านบาท Online Travel Agent สูบเงินโรงแรม-ท่องเที่ยวไทยปีละ 3 แสนล้าน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยจะเชิญเว็บไซต์จองโรงแรม จองทัวร์ รถเช่า บริษัทเอเยนซีท่องเที่ยวออนไลน์ต่างชาติ หรือ Travel Agent & Online Travel Agent (OTA) เช่น Expedia, Traveloka, Agoda, Tripadvisor และ Booking มาหารือ เนื่องจากบรรดาบริษัท OTA จะคิดส่วนแบ่งรายได้จากเจ้าของกิจการโรงแรมและที่พักสูงถึงร้อยละ 30-35 ส่งผลให้เจ้าของโรงแรมต้องเสียภาษีให้รัฐจากสัดส่วนรายได้ ปีนี้อุตสาหกรรมโรงแรมและที่พักจะมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนเกือบ 1 ใน 3 ของรายได้ทั้งหมด หรือไม่ต่ำกว่า 1 ล้านล้านบาท… Continue reading บีบเว็บจองโรงแรมออนไลน์ (Online Travel Agent) สูบเงินโรงแรม-ท่องเที่ยวไทยปีละ 3 แสนล้าน